اعضای کارگروه

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه زنجان

دانشگاه ایلام

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

دانشگاه جامع علمی کاربردی

موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی تهران