اهداف کارگروه

  جلب مشارکت و تمرکز زدایی از فعالیت‌های اجرایی علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  جهت‌دهی مسئولیت‌های مرکز به سمت سیاست‌گذاری، پایش، حمایت و ارزیابی فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری.

  استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری در توسعه همکاری‌های علمی بین المللی.

  کمک به بین المللی سازی/شدن به عنوان یک اصل ضروری در تعاملات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری.

  شناسایی مراحل عملیاتی، سیاست‌گذاری، اجرایی و تعیین اولویت‌های همکاری‌های علمی بین‌المللی و تعیین اولویت‌های همکاری بر اساس اهداف، نیازها و امکانات.

  سوق‌دهی همکاری‌های علمی بین‌المللی به سمت همکاری‌های محتوا محور.