درباره نشست

هدف نشست:


جشن نوروز در ایران

 

 

شروع جشن نوروز با اعتدال بهاریهمزمان است. موعدی که خورشید در حرکت ظاهری‌اش در ابتدای برج حمل، استوای زمین را قطع می‌کند و ساعات روز و شب با هم برابر می‌شود. در تقویم خورشیدی، لحظه تحویل سال، اولین روز (هرمز روز یا اورمزد روز) از ماه فروردین شمرده می‌شود.

جشن نوروز در کردستان